Handelsbetingelser - minileasing

Handels- og lejebetingelser for MiniLease

Nedenstående betingelser og vilkår er gældende for enhver lejeaftale mellem en Lejer og en Udlejningsforretning under Autokonzept Biludlejning. AutoKonzept Biludlejning er formidler af en række danske biludlejningsforretningers udlejningskøretøjer. Enhver indgået lejeaftale er således en juridisk aftale mellem lejer og den enkelte udlejningsforretning. Autokonzept anbefaler Lejeren grundigt at gennemlæse lejebetingelser og lejekontrakt, inden der skrives under på lejekontrakten.

 Generelt

 • Enhver lejekontrakt udstedes i medfør af bekendtgørelse om udlejning af motorkøretøjet uden fører.
 • Lejekontrakt og lejebetingelser skal altid medbringes i køretøjet under lejeperioden.
 • Lejer af køretøjet og alle øvrige førere skal kunne fremvise gyldigt kørekort, ligesom Lejer skal fremvise adressedokumentation, f.eks. sygesikringsbevis.
 • Lejer har det fulde ansvar for at de nødvendige godkendelser til at føre køretøjet, evt. i forbindelse med godskørsel, mv er til stede og at disse forevises ved afhentning.
 • Føreren af bilen skal som minimum være 21 år gammel og minimum have haft kørekort i 24 måneder ved lejeperiodens påbegyndelse. Særskilte krav til alder kan afhænge af køretøjstype og Udlejningsforretning, ligesom vi forbeholder os ret til at påføre et pristillæg, samt forhøjet depositum ved ung Lejer eller fører.
 • Føres bilen af en anden person end de personer, der er registreret i kontrakten som Lejer eller fører, frafalder forsikringsrettighederne ved skade eller ulykke.
 • Lejeaftalen kan til enhver tid ophøre, hvis lejebetingelserne ikke overholdes.
 • Nærværende lejebetingelser opdateres løbende, f.eks. i henhold til lovændringer, mv.

 

 Køretøj

 • Lejer forpligter sig til at anvende køretøjet på forsvarligvis og i henhold til gældende lovgivning.
 • Enhver klage over køretøjets tilstand fremføres straks til udlejningsforretningen ved udlevering.
 • Eventuelle skader på køretøjet vil være registreret på en separat skadesliste, der udleveres sammen med lejekontrakt og lejebetingelser. Lejer har ansvaret for straks, og inden køretøjet forlader udlejningsforretningens adresse, at informere udlejningsforretningen, hvis skadeslisten ikke er fyldestgørende. Udlejningsforretningen og Lejer skal efterfølgende sammen gennemgå bilen for fejl og mangler, hvorefter der udarbejdes en ny skadesliste inden udlevering af bilen.
 • Lejer forpligter sig til, ved modtagelsen af køretøjet, at undersøge det og sikre sig at det er i forskriftsmæssige stand i henhold til gældende lovgivning.
 • Udlejningsforretningen har foretaget alle mulige forholdsregler, med henblik på at sikre køretøjet tekniske stand. Skulle der alligevel opstå driftsstop, kan Udlejningsforretningen ikke gøres ansvarlig derfor og evt. følgeomkostninger, ligesom der ikke stilles erstatningskøretøj til rådighed.
 • Udlejningsforretningen har uanset årsag ret til at tilbyde et andet køretøj end det bookede, hvis det findes nødvendigt. Køretøjet skal dog min. være i samme kategori som det bookede.
 • Det lejede køretøj må kun anvendes til at trække påhængsvogne, såfremt der på forhånd er indgået aftale derom. Køretøjet må ikke anvendes til bugsering, starthjælp, mv af andre køretøjer.
 • Klistermærker og andre merchandises må ikke fjernes fra køretøjet. Overtrædes dette kan det medføre et gebyr, samt udgifter til at producere nyt materiale.
 • Køretøjet må kun repareres efter skriftlig godkendelse fra Udlejningsforretningen. Foretages reparationerne uden tilladelse fra udlejningsforretningen, refunderes udgifterne hertil ikke. Såfremt en eventuel refundering bliver aktuelt, refunderes beløbet til det på Lejekontrakten oplyste betalingskort.
 • Lejer er bekendt med at køretøjet kan være udstyret med data/GPS overvågning. Informationer fra denne sporing kan, efter anmodning herom, udleveres til forsikringsselskaber og politimyndighed.
 • Køretøjet må på intet tidspunkt i løbet af lejeperioden anvendes til følgende forhold, med mindre der ved aftalens indgåelse er givet udtrykkelig tilladelse dertil:
  • Transport af personer eller gods mod betaling
  • Transport af farligt gods
  • Videreudlejning
  • Til motorsport, på motorbane eller til kørekursus
 • Ved kørsel til genbrugspladser gøres Lejer opmærksom på, at der opkræves afgift for gulpladebiler. Det er derfor vigtigt at Lejer oplyser personalet på pladsen om, at det er et lejet køretøj.
 • Køretøjet må på intet tidspunkt føres af personer der er påvirket af spiritus, narkotika eller medicin. Eller af personer der fysisk eller psykisk er påvirket på anden vis.
 • Politi eller andre myndigheder kan til enhver tid beslaglægge køretøjet hvis det anvendes i strid med lovgivningen. Lejer fritages i dette tilfælde ikke for betaling.

 

Afhentning

 • Ved afhentning af køretøj skal der påregnes ekspeditionstid på minimum 15 minutter til gennemgang af vigtigste lejebetingelser og kort gennemgang af køretøjet.
 • Afhentning af køretøj skal ske til aftalt tid. Kommer Lejer for sent, uden forudgående aftale, kan køretøjet være udlejet til anden side.
 • Ved afhentning af køretøjet er det vigtigt at lejer medbringer følgende:
  • Reservationsbekræftelse
  • Gyldigt kørekort (Fører(e) skal som minimum have haft kørekort i 24 måneder)
  • Gyldigt ID med adresseoplysninger på Lejer
  • Gyldigt betalingskort
 • Udlejningsforretningen forbeholder sig ret til at afvise reservationen, hvis ovenfor nævnte dokumenter og kort ikke er medbragt eller hvis de medbragte dokumenter er mangelfulde.
 • Nogle Udlejningsforretninger tilbyder levering og afhentning af udlejningskøretøj på ønsket adresse, mod betaling.

Betaling

 • Ved minilease (leje i mere end 30 dg) accepteres udelukkende betaling med betalingskort udstedt i lejers navn. Lejeperiodens samlede ydelse deles med antal måneder og lejer opkræves automatisk hver måned. Første ydelse betales før afhentning af køretøjet. Der vil i hele lejeperioden ligeledes være hævet et depositum på betalingskortet.
 • Lejer/betaler er under hele lejeperioden pligtig til at forny betalingskortoplysninger overfor udlejningsforretningen og til enhver tid sikre rettidig betaling af ydelserne.
 • Såfremt kortholder er en anden end lejer, skal denne ligeledes registreres som Lejer og hæfter således solidarisk med den oprindelige Lejer.
 • Autokonzept tager online imod følgende betalingskort: Se lejbilen.dk
 • Udlejningsforretningen trækker 15% af første måneds leje, på betalingskortet, på tidspunktet for booking. Den resterende del af første måneds leje hæves på betalingskortet to dage før afhentning af det lejede køretøj. Samtidig hæves et beløb, på lejers betalingskort, svarende til det i kontrakten aftalte depositum. Det er Lejers ansvar, at det nødvendige beløb er til rådighed på kortet. Beløbet vil blive refunderet til kortet 30 dage efter lejeperiodens afslutning.
 • Efter endt lejeperiode forbeholder Udlejningsforretningen sig retten til at trække betaling for eventuelle meromkostninger i henhold til gældende lovgivning, f.eks. overkørte km, manglende tankning, bøder, vejafgift, mv., som relaterer til lejemålet, på Lejers oplyste betalingskort. Dog først efter at have givet Lejer skriftligt besked om dette.

Brændstof

 • Mængden af brændstof på køretøjet ved afhentning fremgår af lejekontrakten. Køretøjet skal ved returnering indeholde minimum samme mængde brændstof. Returneres køretøjet uden påfyldt brændstof, afregnes manglende brændstof til gældende listepris, og Lejer pålægges et gebyr på 150 kr.
 • Bliver det aktuelt, er Lejer forpligtet til at påfylde olie, sprinklervæske osv. på køretøjet i udlejningsperioden, ligesom Lejer har ansvaret for løbende at kontrollere dæktryk. Lejer skal på forlangende dokumentere hvilken olie og andre væsker, der er påfyldt køretøjet.

Ekstra fører

 • Ekstra fører skal opfylde samme krav til alder og kørekort som Lejer af bilen.
 • Ekstra fører skal registreres på lejekontrakten, og der skal ved afhentning af bilen fremvises kørekort eller kopi af samme til notering af kørekortnummer.

Tilkøb og udstyr

 • På udvalgte Udlejningsforretninger er det muligt at medleje udstyr mv. sammen med køretøjet. Forhør Udlejningsforretningen nærmere herom.
 • Lejer er forpligtet til at levere alt medleveret udstyr mv., tilbage i samme tilstand, som ved udlevering. Bliver udstyret beskadiget eller væk under udlejningsperioden pålægges Lejer et gebyr på 150 kr. samt udgifterne til køb af nyt tilsvarende udstyr.

Barnesæder

 • I Danmark er det lovkrav at børn under 135 cm skal være fastspændt og benytte barnestol/pude, som svarer til barnets højde og vægt. Lejer har ansvaret for, at alle børn i bilen er fastspændt korrekt. Bemærk at bagudvendte autostole ikke må monteres på siddepladser med front-airbag.
 • Nogle Udlejningsforretninger tilbyder udlejning af autostole. Autostolene skal leveres tilbage i samme stand som ved udlevering. Beskadiges eller mistes autostolen under lejeperioden pålægges Lejer et gebyr på 150kr. samt udgifterne til køb af ny autostol.

 

Kæledyr i bilen

Det er som udgangspunkt ikke tilladt at medbringe kæledyr i køretøjet. Det kan i nogle tilfælde tillades med skriftlig tilladelse fra Udlejningsforretningen. Lejer står selv for rengøring af køretøjet efter brug. Er rengøringen ikke tilstrækkelig pålægges et rengøringsgebyr på 1.000 kr. + 475 kr. pr påbegyndt arbejdstime.

 

Tagbøjler og tagbokse

Køretøjet må ikke påmonteres tagbøjler, tagbokse og lignende, medmindre disse leveres og monteres af Udlejningsforretningen.

 

Ekstra kilometer

Det er billigere at tilkøbe ekstra kilometer på forhånd. Der kompenseres ikke for ubrugte ekstrakilometer og ej heller for km indeholdt i køretøjets lejepris. Udlejningsforretningen oplyser om pris for ekstra kilometer.

 

Rygning i bilen

Al rygning er forbudt i udlejningsbilerne. Overtrædes dette vil Lejer blive pålagt et rengøringsgebyr på 1.000 kr. + 475 kr. pr påbegyndt arbejdstime. Udlejningsforretningen forbeholder sig retten til at afgøre, hvorvidt en bil lugter af røg eller ej. 

 

Kørsel i udlandet

Det er kun tilladt at køre i køretøjet i udlandet efter skriftlig aftale med Udlejningsforretningen. Det er dog ikke alle lande det er tilladt at føre køretøjet i. Lejeren er forpligtet til at sætte sig ind i love og regler for kørsel i det pågældende land, herunder for særligt påkrævet udstyr.

 

Afbestilling/udeblivelse

 • En minilease reservation kan afbestilles indtil 30 dage inden starten på lejeperioden. Der vil dog blive opkrævet et afbestillingsgebyr på 1000 kr.
 • Afbestilling skal ske skriftligt direkte til Udlejningsforretningen, senest 30 dage før starten på en lejeperiode. Afbestillingen er dog først gyldig, når Lejer har modtaget en skriftlig bekræftelse herom.

Ved senere eller helt manglende afbestilling vil lejer blive afkrævet et gebyr svarende til prisen for hele den aftalte lejeperiode. Dog maks. En lejeperiode på 90 dg.

 

Opsigelse i lejeperioden

 • En indgået minilease aftale er uopsigelig i 90 dage fra periodens begyndelse. Derefter kan aftalen opsiges med 30 dages varsel til ophør på månedsdato for opstart. En indgået aftale på mindre end 90 dage vil således altid være uopsigelig.
 • Ønsker lejer at opsige aftalen før tid skal det ske skriftligt direkte til den aktuelle udlejningsforretning. Opsigelsen er dog først gyldig, når Lejer har modtaget en skriftlig bekræftelse herom. Der vil blive opkrævet et administrationsgebyr på 1000 kr. og der vil ikke ske refundering af allerede forudbetalte ydelser.

 

Forlængelse af lejeperiode

 • En forlængelse af lejeperioden vil som udgangspunkt blive betragtet som en helt ny aftale.
 • Ønskes lejeperioden forlænget skal Lejer i god tid inden lejeperiodens udløb kontakte Udlejningsforretningen og indgå aftale herom. Forlængelsen er dog først gyldig, når Lejer har modtaget en skriftlig bekræftelse herom.
 • Udlejningsforretningen forbeholder sig ret til at afvise forlængelsen og det er så lejers ansvar at oprindeligt aftalt afleveringstidspunkt fortsat overholdes.

 

Returnering

 • Køretøjet skal altid returneres til den Udlejningsforretning hvor køretøjet er lejet, medmindre andet tydeligt fremgår af lejekontrakten. Når køretøjet, samt alt dertilhørende udstyr og ekstra udstyr, er returneret til Udlejningsforretningen, og nøglen dertil er afleveret, anses lejeforholdet som afsluttet.
 • Lejer er ved returnering forpligtet til at oplyse Udlejningsforretningen om eventuelle skader eller relevante hændelser.
 • Returneres køretøjet udenfor Udlejningsforretningens åbningstid er køretøjet lejers ansvar frem til næste åbningstid. Lejer vil senest 2 timer efter udlejningsforretningens åbningstid, modtage en slutafregning pr. e-mail. Såfremt der konstateres skader på køretøjet, kontaktes Lejer telefonisk eller alternativt pr. e-mail.
 • Ved forsinket aflevering af køretøjet kan Udlejningsforretningen påkræve at Lejer betaler gebyr samt ekstra leje.
 • Er køretøjet ikke returneret senest fire timer efter lejekontraktens udløb anses dette i henhold til straffelovens §293, hvorefter køretøjet og Lejer vil blive efterlyst.
 • Udlejningsforretningen kan opkræve et gebyr på op til 150 kr. + 475 kr. pr påbegyndt arbejdstime for rengøring af køretøjet, hvis dette er beskidt udover det sædvanlige.

 

Gebyr og afgifter

 • Lejer er ansvarlig for betaling af gebyrer, afgifter og bøder, som bliver pålagt køretøjet under lejeperioden.
 • Ved trafikforseelser hæfter Lejer for alle bøder og administrationsomkostninger. Lejeren hæfter selv for alle parkeringsafgifter og eventuelle bøder. Udlejningsforretningen forbeholder sig retten til at pålægge administrationsomkostninger i forbindelse med opkrævning af bøder og afgifter, som er blevet pålagt køretøjet i udlejningsperioden, herunder sådanne, som først fremsendes til Udlejningsforretningen efter lejeperiodens ophør.

 

Forsikring

 • Køretøjet er dækket af en basis kaskoforsikring. Det vil sige, at køretøjet er sikret mod eventuel personskade eller tingskade forvoldt mod tredjemand.
 • Lejer har det fulde ansvar for at tilkøbe nødvendige forsikringer, der dækker lejers brug af køretøjet, herunder udlandskørsel, kørsel med påhængsvogn, mv.
 • Kaskoforsikringen dækker ikke skader som følge af transport af farligt gods eller uforsvarlig kørsel, samt genstande eller personer i bilen. Lejer er opfordret til selv at sikre sig behørig personforsikring for eget og eventuelle passagerers liv og førlighed.
 • Lejers selvrisiko er som udgangspunkt 5.000kr. pr skadesbegivenhed. Denne selvrisiko kan, afhængigt af det lejede, nedsættes ved tilkøb af en tryghedspakke. Få yderligere info hos Udlejningsforretningen.
 • Lejer har det fulde erstatningsansvar for alle udgifter i følgende tilfælde:
  • Fejltankning af køretøjet.
  • Lejer har ført køretøjet uforsvarligt og derved pådraget skade på bilen.
  • Tyveri af køretøjet efter forsømmelse fra lejer.
  • Henstilling af ulåst køretøj.
  • Tilsidesættelse af bilens advarselslamper.
  • Tørkørsel af olie og vand
 • Lejer opkræves den maksimalt mulige selvrisiko på 5.000kr, hvis originalnøglen bortkommer. Nøglen skal opbevares forsvarligt. Lejer skal informere Udlejningsforretningen, så snart Lejer opdager, at nøglen er væk.
 • Alle forsikringer bortfalder, hvis en uautoriseret fører, dvs. en fører, som ikke er angivet i lejekontrakten, fører køretøjet eller hvis køretøjet føres i psykisk eller fysisk påvirket tilstand (spiritus, rusmidler & stærk medicin) og ved misbrug af eller hærværk på køretøjet.

 

Service og vedligehold

 • Lejeaftalen indeholder regelmæssig service i henhold til fabrikantens forskrifter, samt almindeligt vedligehold og deraf reparationer af køretøjet.
 • Det er til enhver tid lejers ansvar at overholde fristerne for serviceeftersyn og sikre rettidigt vedligehold af køretøjet, så køretøjet altid fremstår i god og brugbar stand.
 • Service og reparation udføres altid af udlejningsforretningen og det er lejers fulde ansvar at kontakte denne for at aftale tid til udførelse af service og reparation.
 • Undlader lejer at sørge for rettidig service og reparation, og dette medfører skader, forringelse, værditab, mv. kan lejer gøres erstatningspligtig overfor disse.
 • I forbindelse med service og reparation stiller udlejningsforretningen erstatningsbil til rådighed, dog ikke nødvendigvis tilsvarende det lejde køretøj.
 • Udlejningsforretninger yder ingen form for erstatning eller kompensation for evt. gener og/eller omkostninger lejer måtte få i forbindelse med et evt. nedbrud af det lejede køretøj.

 

Fejl og skade

 • Lejer er forpligtet til straks at standse køretøjet og kontakte Udlejningsforretningen, hvis en af advarselslamperne i køretøjets instrumentpanel lyser.
 • Hvis der opstår mekanisk svigt eller skade på bilen under udlejningsperioden skal Lejer straks informerer Udlejningsforretningen herom. Lejer skal herefter afvente instrukser fra Udlejningsforretningen om hvad, der skal foretages som næste skridt. Lejer er forpligtet til straks at handle som Udlejningsforretningen instruerer.

 

Vejhjælp – Gældende ved kørsel i Danmark (Kontakt udlejningsforretning for at høre nærmere om vejhjælp ved udlandskørsel)

 • Basis vejhjælp udbydes som standard i lejekontrakten. Udvidet vejhjælp indgår som en del af vores tryghedspakker, som tilbydes i forbindelse med reservation.
 • Basis vejhjælp dækker: Bilens mekaniske system.
 • Udvidet vejhjælp/tryghedspakker dækker f.eks. fastkørsel, punktering, tørkørsel.

 

Tyveri & skader

 • Ved tyveri, færdselsuheld eller anden skade på køretøjet, skal Lejer straks kontakte politiet og/eller Udlejningsforretningen. Ved tvivl så kontakt altid udlejningsforretningen først.
 • Skadesanmeldelsen skal udfyldes, på en måde så alt senere tvivl undgås, og afleveres straks efter skaden er sket. Overholdes dette ikke kan forsikringsdækningen bortfalde.
 • Ved skader er Lejer forpligtet til at skaffe navne og kontaktoplysninger på alle implicerede parter og vidner. Lejer må ikke anerkende skyld eller indgå aftaler med evt. modpart.
 • Udlejningsforretningen har intet ansvar for tab, tyveri, røveri eller skader på genstande eller ejendele der transporteres af eller findes i køretøjet. Ligeledes har Udlejningsforretningen ikke ansvaret for ting der glemmes/efterlades i køretøjet efter endt lejeperiode.

 

Begrænset ansvar

 • Autokonzept kan på ingen måde gøres ansvarlig for skader forvoldt på personer, rejsegods, bagage eller effekter af nogen art, der transporteres i det lejede.
 • Autokonzept kan ikke gøres ansvarlig for tab af nogen art, ved driftsstop eller afbrudt kørsel i det lejede.

 

For sen aflevering af tidligere lejere

Såfremt tidligere lejer afleverer køretøjet for sent, kan Udlejningsforretningen ikke stilles til ansvar for evt. rejseforsinkelser. Udlejningsforretningen vil bedst muligt informere den kommende lejer herom. Uanset om bookingen helt må aflyses eller blot forsinkes gives ingen kompensation herfor.

 

Reklamationer

Enhver reklamation skal afgives og afklares direkte med udlejningsforretningen. Ris og ros kan sendes til kundeservice@autokonzept.dk

 

Undgå ekstra udgifter

 • Aflevér køretøjet til tiden.
 • Tank køretøjet inden aflevering.
 • Kør forsvarligt.
 • Rengør og vask køretøjet ved unormal brug.
 • Transportér ikke dyr i køretøjet uden skriftlig tilladelse.
 • Ryg ikke i køretøjet.
 • Betal p-bøder og fartbøder rettidigt.

 

Oplysningspligt

Lejer er i den aftalte lejeperiode, pligtig til at oplyse udlejningsforretningen når der sker ændringer i lejers kontaktoplysninger såsom bopæl, telefonnummer, email, mv.

 

Misligholdelse

AutoKonzept kan uden varsel ophæve aftalen i tilfælde at lejers misligholdelse. Det kan f.eks. være, men begrænser sig ikke til: Manglende rettidig betaling, lejers konkurs, manglende vedligehold, anvendelse af køretøjet i strid med gældende lovgivning og lejebetingelser.

 

Opbevaring af persondata

Udlejningsforretningen og Autokonzept er lovmæssigt forpligtet til, og forbeholder sig retten til, at opbevare kundeoplysninger i op til 60 måneder og videregiver ikke disse til tredjemand.

 

Lejekontrakt og lejebetingelser skal læses i forhold til gældende dansk lovgivning og rette værneting er Horsens.

 

Vi tager forbehold for eventuelle tastefejl, ændringer, pris- og afgiftsforhøjelser.